Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

2017 Referandum ve Anayasan─▒n 18 maddesi nelerdir

2017 Referandum ve Anayasan─▒n 18 maddesi nelerdir
├çok konu┼čulan 18 madde de de─či┼čmek istenen maddeler
06.02.2017 / 17:36


Yeni anayasa maddeleri nelerdir? 18 maddeyi kapsayan anayasa de─či┼čiklik metni birçok köklü de─či┼čikli─či kaps─▒yor. ─░┼čte, 18 maddelik yeni anayasa maddeleri.  1. MADDETürkiye Cumhuriyeti Anayasas─▒'nda De─či┼čiklik Yap─▒lmas─▒na Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'n─▒n "Yarg─▒ yetkisi" ba┼čl─▒─č─▒nda de─či┼čikli─če gidilecek. Buna göre, yarg─▒ yetkisinin, Türk milleti ad─▒na ba─č─▒ms─▒z mahkemelerce kullan─▒laca─č─▒na dair hüküm, "Ba─č─▒ms─▒z ve tarafs─▒z" mahkemelerce kullan─▒laca─č─▒ ┼čeklinde de─či┼čecek.2. MADDETeklifin ikinci maddesi milletvekili say─▒s─▒n─▒n 550'den 600'e ç─▒kar─▒lmas─▒n─▒ ön görüyor.3. MADDETeklifin üçüncü maddesi, seçilme ya┼č─▒n─▒ 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ili┼či─či olanlar─▒n milletvekili adayl─▒─č─▒na ba┼čvuramamas─▒n─▒ öngörüyor.4. MADDETeklifin dördüncü maddesiyle, Anayasan─▒n "TBMM'nin Seçim Dönemi" ba┼čl─▒kl─▒ maddesi, "TBMM ve Cumhurba┼čkan─▒n─▒n Seçim Dönemi" olarak de─či┼čiyor.Teklife göre, TBMM seçimleri 4 y─▒lda de─čil, 5 y─▒lda bir yap─▒lacak. Cumhurba┼čkan─▒ seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 y─▒lda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için ayn─▒ gün sand─▒─ča gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. Cumhurba┼čkan─▒ seçiminde birinci oylamada gerekli ço─čunlu─čun sa─članamamas─▒ halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yap─▒lacak.5. MADDETeklifin be┼činci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, de─či┼čtirmek ve kald─▒rmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görü┼čmek ve kabul etmek, para bas─▒lmas─▒na ve sava┼č ilan─▒na karar vermek, milletleraras─▒ antla┼čmalar─▒n onaylanmas─▒n─▒ uygun bulmak, TBMM üye tam say─▒s─▒n─▒n 5'te 3 ço─čunlu─čunun karar─▒ ile genel ve özel af ilan─▒na karar vermek, anayasan─▒n di─čer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak s─▒ralan─▒yor.6. MADDETBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollar─▒na ili┼čkin maddesindeki de─či┼čiklik ile yasaman─▒n belli bir konuda Meclis Ara┼čt─▒rmas─▒ yapmas─▒, Genel Görü┼čme açarak Genel Kurulda görü┼čmesi ve milletvekillerinin, cumhurba┼čkan─▒ yard─▒mc─▒lar─▒ ile bakanlar─▒n cevaplamas─▒ istemiyle yaz─▒l─▒ soru sormas─▒ yeniden düzenleniyor.Buna göre, TBMM, Meclis Ara┼čt─▒rmas─▒, Genel Görü┼čme, Meclis Soru┼čturmas─▒ ve Yaz─▒l─▒ Soru yollar─▒yla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden ç─▒kar─▒lacak.7. MADDEMaddeyle, cumhurba┼čkan─▒ seçilen ki┼činin partisiyle ili┼či─činin kesilmesine yönelik düzenleme kald─▒r─▒l─▒yor. Böylelikle do─črudan halk taraf─▒ndan seçilen ve siyasal bir ki┼čilik olan cumhurba┼čkan─▒n─▒n, partisiyle ili┼čkisinin kesilmesine dair hükmü yürürlükten kald─▒ran ilga normunun, halk oylamas─▒nda kabulü akabinde yürürlü─če girmesi an─▒nda bir siyasi partiyle ili┼čki kurmas─▒ mümkün hale getiriliyor.8. MADDEDüzenlemeyle, Anayasan─▒n "cumhurba┼čkan─▒n─▒n görev ve yetkilerine" ili┼čkin maddede de─či┼čiklik yap─▒l─▒yor ve cumhurba┼čkan─▒na, "devlet ba┼čkan─▒" s─▒fat─▒ getiriliyor. Devletin ba┼č─▒ olan cumhurba┼čkan─▒na, yürütme yetkisi de veriliyor.Cumhurba┼čkan─▒, "devlet ba┼čkan─▒" s─▒fat─▒yla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birli─čini temsil edecek, anayasan─▒n uygulanmas─▒n─▒, devlet organlar─▒n─▒n düzenli ve uyumlu çal─▒┼čmas─▒n─▒ sa─člayacak. Gerekli gördü─čü takdirde, yasama y─▒l─▒n─▒n ilk günü TBMM'de aç─▒l─▒┼č konu┼čmas─▒n─▒ yapacak. Ülkenin iç ve d─▒┼č siyaseti hakk─▒nda Meclise mesaj verecek.Cumhurba┼čkan─▒, kanunlar─▒ yay─▒mlayacak ve kanunlar─▒ tekrar görü┼čülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. Kanunlar─▒n, TBMM ─░çtüzü─čü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya ┼čekil veya esas bak─▒m─▒ndan ayk─▒r─▒ olduklar─▒ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davas─▒ açacak.9. MADDESöz konusu maddeyle, Cumhurba┼čkan─▒ hakk─▒nda, bir suç i┼čledi─či iddias─▒yla TBMM üye tamsay─▒s─▒n─▒n salt ço─čunlu─čunun verece─či önergeyle soru┼čturma aç─▒lmas─▒ istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görü┼čüp ve üye tamsay─▒s─▒n─▒n be┼čte üçünün gizli oyuyla soru┼čturma aç─▒lmas─▒na karar verecek.Soru┼čturma aç─▒lmas─▒na karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oran─▒nda komisyona verebilecekleri üye say─▒s─▒n─▒n üç kat─▒ olarak gösterecekleri adaylar aras─▒ndan her siyasi parti için ayr─▒ ayr─▒ ad çekme suretiyle kurulacak 15 ki┼čilik bir komisyon taraf─▒ndan soru┼čturma yap─▒lacak. Komisyon, soru┼čturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Ba┼čkanl─▒─č─▒’na sunacak. Soru┼čturman─▒n bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir ayl─▒k yeni ve kesin bir süre verilecek.10. MADDETeklifin 10. maddesiyle "cumhurba┼čkan─▒ yard─▒mc─▒l─▒─č─▒" geliyor. Madde, Cumhurba┼čkan─▒na, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurba┼čkan─▒ yard─▒mc─▒s─▒ atayabilmesi imkan─▒ tan─▒yor.Cumhurba┼čkanl─▒─č─▒ makam─▒n─▒n herhangi bir nedenle bo┼čalmas─▒ halinde 45 gün içinde cumhurba┼čkan─▒ seçimi yap─▒lacak. Yenisi seçilene kadar cumhurba┼čkan─▒ yard─▒mc─▒s─▒, cumhurba┼čkanl─▒─č─▒na vekalet edecek ve cumhurba┼čkan─▒na ait yetkileri kullanacak. Genel seçime 1 y─▒l ve daha az kalm─▒┼čsa, TBMM seçimi de cumhurba┼čkan─▒ seçimiyle yenilenecek.11. MADDETeklifin 11. maddesine göre, TBMM, üye tam say─▒s─▒n─▒n 5'te 3 ço─čunlu─ču ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurba┼čkan─▒ seçimi birlikte yap─▒lacak. Cumhurba┼čkan─▒n─▒n seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurba┼čkan─▒ seçimi birlikte gerçekle┼čtirilecek.Cumhurba┼čkan─▒n─▒n ikinci döneminde Meclis taraf─▒ndan seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda cumhurba┼čkan─▒ bir kez daha aday olabilecek.Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurba┼čkan─▒n─▒n yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurba┼čkan─▒n─▒n göreve ba┼člamas─▒na kadar devam edecek. Bu ┼čekilde seçilen Meclis ve cumhurba┼čkan─▒n─▒n görev süreleri de 5 y─▒l olacak.12. MADDETeklifin 12. maddesine göre, cumhurba┼čkan─▒; tabii afet, tehlikeli salg─▒n hastal─▒klar veya a─č─▒r ekonomik bunal─▒m hallerinin yan─▒ s─▒ra sava┼č, sava┼č─▒ gerektirecek bir durumun ba┼č göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete kar┼č─▒ kuvvetli ve eylemli bir kalk─▒┼čman─▒n, ülkenin ve milletin bölünmezli─čini içten veya d─▒┼čtan tehlikeye dü┼čüren ┼čiddet hareketlerinin yayg─▒nla┼čmas─▒; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kald─▒rmaya yönelik yayg─▒n ┼čiddet hareketlerinin ortaya ç─▒kmas─▒; ┼čiddet olaylar─▒ nedeniyle kamu düzeninin ciddi ┼čekilde bozulmas─▒ hallerinde yurdun tamam─▒nda veya bir bölgesinde ola─čanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek.13. MADDETeklifin 13. maddesine göre, disiplin mahkemeleri d─▒┼č─▒nda askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak sava┼č halinde asker ki┼čilerin görevleri ile ilgili olarak i┼čledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.14. MADDETeklifin 14. maddesinde Hakimler ve Savc─▒lar Yüksek Kurulunun yap─▒s─▒nda de─či┼čikli─če gidiliyor.Maddeye göre, Hakimler ve Savc─▒lar Yüksek Kurulunun ad─▒, Hakimler ve Savc─▒lar Kurulu ┼čeklinde de─či┼čecek. Kurulun üye say─▒s─▒ 13, daire say─▒s─▒ 2 olacak. Kurula Adalet Bakan─▒ ba┼čkanl─▒k edecek ve Adalet Bakanl─▒─č─▒ Müste┼čar─▒ da kurulun tabii üyesi olarak görev yapacak.Kurulun 3 üyesi birinci s─▒n─▒f olup, birinci s─▒n─▒fa ayr─▒lmay─▒ gerektiren nitelikleri yitirmemi┼č adli yarg─▒ hakim ve savc─▒lar─▒ aras─▒ndan, 1 üyesi birinci s─▒n─▒f olup, birinci s─▒n─▒fa ayr─▒lmay─▒ gerektiren nitelikleri yitirmemi┼č idari yarg─▒ hakim ve savc─▒lar─▒ aras─▒ndan cumhurba┼čkan─▒nca; 3 üyesi Yarg─▒tay üyeleri, 1 üyesi Dan─▒┼čtay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yüksekö─čretim kurumlar─▒n─▒n hukuk dallar─▒nda görev yapan ö─čretim üyeleri ile avukatlar aras─▒ndan TBMM taraf─▒ndan seçilecek.Ö─čretim üyeleri ile avukatlar aras─▒ndan seçilen üyelerden, en az birinin ö─čretim üyesi ve en az birinin de avukat olmas─▒ gerekecek.Kurulun TBMM taraf─▒ndan seçilecek üyeliklerine ili┼čkin ba┼čvurular, Meclis Ba┼čkanl─▒─č─▒na yap─▒lacak. Ba┼čkanl─▒k, ba┼čvurular─▒ Anayasa ve Adalet Komisyonlar─▒ üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.Komisyon, her bir üyelik için 3 aday─▒, üye tam say─▒s─▒n─▒n 3'te 2 ço─čunlu─čuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme i┼čleminin sonuçland─▒r─▒lamamas─▒ halinde ikinci oylamada üye tam say─▒s─▒n─▒n 5'te 3 ço─čunlu─ču aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemedi─či takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan 2 aday aras─▒nda ad çekme usulüyle aday belirleme i┼člemi tamamlanacak.TBMM, Komisyon taraf─▒ndan belirlenen adaylar aras─▒ndan, her bir üye için ayr─▒ ayr─▒ gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam say─▒s─▒n─▒n 3'te 2 ço─čunlu─ču; bu oylamada seçimin sonuçland─▒r─▒lamamas─▒ halinde, ikinci oylamada üye tam say─▒s─▒n─▒n 5'te 3 ço─čunlu─ču aranacak. ─░kinci oylamada da üye seçilemedi─či takdirde en çok oyu alan iki aday aras─▒nda ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.Üyeler, 4 y─▒l için seçilecek. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek.Kurul üyeli─či seçimi, üyelerin görev süresinin dolmas─▒ndan önceki 30 gün içinde yap─▒lacak. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan kurul üyeli─činin bo┼čalmas─▒ durumunda, bunu takip eden 30 gün içinde yeni üyelerin seçimi yap─▒lacak.15. MADDETeklifin 15. maddesine göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi te┼čebbüsleri d─▒┼č─▒ndaki kamu tüzel ki┼čilerinin harcamalar─▒ y─▒ll─▒k bütçelerle yap─▒lacak.Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler d─▒┼č─▒nda hiçbir hüküm konulamayacak. Cumhurba┼čkan─▒ bütçe kanun teklifini, mali y─▒lba┼č─▒ndan en az 75 gün önce TBMM'ye sunacak. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görü┼čülecek. Komisyonun 55 gün içinde kabul edece─či metin, Genel Kurulda görü┼čülecek ve mali y─▒lba┼č─▒na kadar karara ba─članacak.16. MADDETeklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için yeni düzenlemeler ile getirilen baz─▒ kavramlar─▒n nedeniyle anayasan─▒n farkl─▒ maddelerinde bulunan baz─▒ ibareler de─či┼čtiriliyor ya da metinden ç─▒kar─▒l─▒yor.17. MADDEBu madde uyar─▒nca, TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurba┼čkan─▒ seçimi, 3 Kas─▒m 2019 tarihinde yap─▒lacak.Seçimin yap─▒laca─č─▒ güne kadar milletvekillerinin ve cumhurba┼čkan─▒n─▒n görevi devam edecek. Meclisin seçim karar─▒ almas─▒ halinde, 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi, cumhurba┼čkan─▒ seçimiyle beraber yap─▒lacak.18. MADDEMaddeye göre, "Cumhurba┼čkan─▒ seçilenin, varsa partisi ile ili┼či─či kesilece─čine" dair hükmün kald─▒r─▒lmas─▒, de─či┼čikli─čin yay─▒m─▒ tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, s─▒k─▒yönetim, tasar─▒, kanun hükmünde kararname, Askeri Yarg─▒tay, Askeri Yüksek ─░dare Mahkemesi ibarelerinin kald─▒r─▒lmas─▒na dair de─či┼čiklikler de TBMM ve cumhurba┼čkan─▒ seçimleri sonucunda cumhurba┼čkan─▒n─▒n görevi ba┼člad─▒─č─▒ tarihte yürürlü─če girecek.Haber :CEMALETT─░N SAK   


Bu haber toplam 1636 defa okundu
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler