Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

├çAYKUR'un Devredildi─či Varl─▒k Fonu Nedir Ne i┼če Yarar?

├çAYKUR'un Devredildi─či Varl─▒k Fonu Nedir Ne i┼če Yarar?
T├╝rkiye Varl─▒k Fonu ve bu fona ba─čl─▒ alt fonlar─▒ kurmak ve y├Ânetmek ├╝zere 26 A─čustos 2016 tarihinde T├╝rkiye Varl─▒k Fonu Y├Ânetimi Anonim ┼×irketi kuruldu.
06.02.2017 / 17:53


Ba┼čbakanl─▒─ča ba─čl─▒, ana faaliyet konusu fonlar─▒n kurulmas─▒ ve yönetimi olan, sermaye piyasalar─▒nda araç çe┼čitlili─či ve derinli─čine katk─▒ sa─člamak, yurt içinde kamuya ait varl─▒klar─▒ ekonomiye kazand─▒rmak, d─▒┼č kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yat─▒r─▒mlara i┼čtirak etmek için Türkiye Varl─▒k Fonu ve bu fona ba─čl─▒ alt fonlar─▒ kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varl─▒k Fonu Yönetimi Anonim ┼×irketi kuruldu. ┼×irket, stratejik yat─▒r─▒m plan─▒nda belirtilen hedeflerle likidite, yat─▒r─▒m, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak, yerli ve yabanc─▒ ┼čirketlerin paylar─▒n─▒n, Türkiye ve yurt d─▒┼č─▒nda kurulan ihraçç─▒lara ait paylar─▒n ve borçlanma araçlar─▒n─▒n, k─▒ymetli madenler ve emtiaya dayal─▒ olarak ihraç edilen sermaye piyasas─▒ araçlar─▒n─▒n fon kat─▒lma paylar─▒n─▒n türev araçlar─▒n─▒n, kira sertifikalar─▒n─▒n, gayrimenkul sertifikalar─▒n─▒n, özel tasarlanm─▒┼č yabanc─▒ yat─▒r─▒m araçlar─▒n─▒n ve di─čer araçlar─▒n al─▒m sat─▒m─▒n─▒ Türkiye Varl─▒k Fonu ad─▒na gerçekle┼čtirecekKURULU┼× SERMAYES─░ 50 M─░LYON L─░RA┼×irketin 50 milyon lira olan kurulu┼č sermayesi, Özelle┼čtirme Fonu'ndan kar┼č─▒lanacak. Tamam─▒ ödenmi┼č olan bu sermayeyi temsil eden paylar Özelle┼čtirme ─░daresi Ba┼čkanl─▒─č─▒na ait olacak ve ┼čirketin hisse senetleri nama yaz─▒l─▒ olacak.┼×irketin en az 5 ki┼čiden olu┼čan yönetim kurulu, ba┼čkan ve üyeleri ile genel müdürü ba┼čbakan taraf─▒ndan atan─▒yor. Varl─▒k Fonu Genel Müdürlü─čü'ne ve Yönetim Kurulu Ba┼čkanl─▒─č─▒'na Mehmet Bostan,  Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yi─čit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karada─č ve Oral Erdo─čan atand─▒.Türkiye Varl─▒k Fonu Yönetimi Anonim ┼×irketi ile ba─čl─▒ ┼čirket veya i┼čtirakleri ile fon ve bünyesinde kurulacak alt fonlar─▒ kapsayan 3 y─▒ll─▒k stratejik yat─▒r─▒m plan─▒ yönetim kurulu taraf─▒ndan haz─▒rlanacak ve Bakanlar Kurulunun onay─▒yla yürürlü─če girecek.Türkiye Varl─▒k Fonu'nun kaynaklar─▒, Özelle┼čtirme Yüksek Kurulunca özelle┼čtirme kapsam ve program─▒nda bulunan ve fona devrine karar verilen kurulu┼č ve varl─▒klarla Özelle┼čtirme Fonu'ndan fona aktar─▒lmas─▒na karar verilen nakit fazlas─▒ndan olu┼čacak. Gerçekle┼čtirilen faaliyetler neticesinde elde edilen, tescile tabi olabilen di─čer her türlü de─čer, ilgili siciline veya kütü─čüne Türkiye Varl─▒k Fonu ad─▒na tescil edilecek.BA─×IMSIZ DENETÇ─░LER DENETLEYECEK┼×irket ve ┼čirket taraf─▒ndan kurulacak di─čer ┼čirketler, Türkiye Varl─▒k Fonu ve kurulacak alt fonlar ba─č─▒ms─▒z denetime tabi olacak ve ┼čirket, Sermaye Piyasas─▒ Kanunu kapsam─▒nda kurumsal yönetim düzenlemelerine uyacak.Türkiye Varl─▒k Fonu'nun mal varl─▒─č─▒ ile ┼čirkete yönetilmek üzere devredilen varl─▒k ve haklar ┼čirketin mal varl─▒─č─▒ndan ayr─▒lacak.VARLIK FONU NED─░R ?Ekonomist Mahfi E─čilmez ise Varl─▒k Fonu'nu ┼ču ┼čekilde anlat─▒yor ve eksilerini s─▒ral─▒yor;Ulusal Varl─▒k Fonlar─▒, çe┼čitli finansal varl─▒klara yat─▒r─▒m yaparak gelirini art─▒rmay─▒ hedefleyen, devletin sahipli─či ve yönetimi alt─▒nda çal─▒┼čan fonlard─▒r. Bu fonun geliri genellikle bütçe fazlalar─▒ndan olu┼čur. Bir ülke e─čer bütçe fazlas─▒ veriyorsa bu fazlay─▒ 4 ┼čekilde kullanabilir: (1) Harcamalar─▒n─▒ art─▒r─▒r. (2) Mevcut vergi yükünü dü┼čürür. (3) Borçlar─▒n─▒ erken ödemeye tabi tutabilir. (4) Bir varl─▒k fonu kurarak bütçe fazlalar─▒n─▒ buraya aktar─▒r ve bu fonla ulusal ya da yabanc─▒ baz─▒ finansal varl─▒klar─▒ sat─▒n al─▒p gelirlerini art─▒rmaya çal─▒┼čarak gelecek ku┼čaklara refah─▒ aktarma yoluna gidebilir.Bu tür fon yönetimlerinde temel hareket noktas─▒ varl─▒klar─▒ risk ve getiri dengesini gözeterek kazanç amaçl─▒ kullanmakt─▒r. Bu i┼člemleri, bütçe k─▒s─▒tlamalar─▒ ve parlamentonun s─▒k─▒ denetimi alt─▒nda yürütmek kolay de─čildir. Varl─▒k fonu kurulu┼čunun bir nedeni de bu k─▒s─▒tlamalardan kurtulmakt─▒r.VARLIK FONU ─░LE TÜRK─░YE NELER YAPAB─░L─░RTürkiye Varl─▒k Fonundan beklentiler yasan─▒n genel gerekçesinde s─▒ralanm─▒┼č bulunuyor. Buna göre; 

(a) Türkiye Varl─▒k Fonunun kurulmas─▒yla büyüme oran─▒nda art─▒┼č sa─članacak. 

(b) Sermaye piyasalar─▒nda büyüme ve derinle┼čme h─▒zlanacak.

(c) ─░slami finansman varl─▒klar─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒ yayg─▒nla┼čacak. 

(d) Yap─▒lacak yat─▒r─▒mlarla yüzbinlerce ki┼čiye istihdam olanaklar─▒ sa─članacak. 

(e) Savunma, havac─▒l─▒k, yaz─▒l─▒m gibi alanlardaki yerli ┼čirketlerin sermaye ve proje baz─▒nda desteklenmesiyle küresel oyuncu konumuna geçmeleri sa─članacak.

(f) Otoyollar, Kanal ─░stanbul, Üçüncü Köprü ve Havaliman─▒, Nükleer Santral gibi büyük altyap─▒ projelerine kamu kesimi borcu art─▒r─▒lmadan finansman bulunacak. (g) Kat─▒l─▒m finansman─▒ sektör pay─▒ art─▒r─▒lacak. 

(h) Arz güvenli─čini sa─člamak üzere, Türkiye için önem ta┼č─▒yan petrol, do─čalgaz gibi yurtd─▒┼č─▒ndaki stratejik sektörlere bürokratik k─▒s─▒tlamalara ba─čl─▒ olmadan do─črudan yat─▒r─▒m yap─▒labilmesi gerçekle┼čtirilecek. 

(i) Bu Fon, ekonominin yap─▒sal sorunlar─▒n─▒ a┼čmakta katk─▒ sa─člaman─▒n yan─▒ s─▒ra d─▒┼č politikan─▒n önemli bir enstrüman─▒ olarak Türkiye’nin uluslararas─▒ arenada daha fazla söz sahibi olmas─▒na katk─▒ sa─člayacak.S─░STEM─░N EKS─░LER─░ NELERD─░R1996 – 97 y─▒llar─▒nda Erbakan’─▒n koalisyon hükümeti s─▒ras─▒nda bir uygulama popülerlik kazanm─▒┼čt─▒: Kamu kaynak havuzu. Bütçe d─▒┼č─▒ndaki kamu kesimine ait kaynaklar bu havuzda toplanmaya ve buradan harcanmaya çal─▒┼č─▒l─▒yordu. Bu havuza her gün yeni bir kaynak aktar─▒l─▒yor, bir süre sonra bu aktar─▒mlar─▒n ba┼čka bir alandaki dengeyi bozdu─ču görülünce yeni kaynak aray─▒┼člar─▒ gündeme geliyordu. Türkiye Varl─▒k Fonunun kaynaklar─▒na bak─▒nca akl─▒ma Erbakan’─▒n Kamu Kaynak Havuzu uygulamas─▒ geldi.III. Selim’in padi┼čahl─▒─č─▒ s─▒ras─▒nda 1793 y─▒l─▒nda ─░radÔÇĹ─▒ Cedid Hazinesi kurulmu┼č ve böylece Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču'nda tek ve merkezi Hazine dü┼čüncesinden ilk sapma ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r. Bunu Tersane Hazinesi ve Zahire Hazinesi izlemi┼čtir. Sonraki dönemlerde Hazine say─▒s─▒ artmaya devam etmi┼čtir. Mukataat Hazinesi, Mansure Hazinesi, Redif Hazinesi, Darphane Hazinesi ve Maliye Hazinesi bunlar─▒n en önemlileridir. Hazinelerin ço─čalmas─▒ Osmanl─▒ mali sistemini rahatlatmam─▒┼č, tam tersine mali disiplini alt üst etmi┼čtir. Hazine say─▒s─▒n─▒n artmas─▒n─▒n Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču’nun çökü┼čünde özel bir yeri vard─▒r. 1839 y─▒l─▒nda tek ve merkezi Hazine sistemine geri dönülmü┼čtür.HABER:cEMALETT─░N SAK


Etiketler: VARLIK FONU
Bu haber toplam 1662 defa okundu
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler